Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.

 

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví základní pravidla smluvních vztahů mezi provozovatelem internetového portálu www.invester.cz společností INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. IČ: 06098282, se sídlem Za Hládkovem 680/12 Střešovice 16900 a uživatelem. 

1.2. Obchodník je oprávněn poskytovat následující služby:

• přijímání a předávání pokynů týkajících se nákupu majetku do vlastnictví společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. IČ: 06098282, se sídlem Za Hládkovem 680/12 Střešovice 16900 za účelem jeho dalšího pronájmu a prodeje.

• provozovatel je oprávněn uveřejňovat nabídku svých podnikatelských příležitostí prostřednictvím internetového portálu www.invester.cz.

 

2. SLUŽBA PŘIJÍMÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

2.1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, provozovatel přijímá pokyny od uživatele prostřednictvím internetové objednávky přes webový portál www.invester.cz.

2.2. Při podání pokynu prostřednictvím webového portálu je uživatel povinen se identifikovat.

2.3. Provozovatel může před provedením pokynu uživatele vyžadovat potvrzení pokynu e-mailem nebo jinou písemnou formou.

 

Zrušení Pokynu

2.5. Uživatel bere na vědomí, že pokud provozovatel realizoval nákup příslušného majetku do vlastnictví společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o., může zažádat o vrácení zapůjčených finančních prostředků zpět od provozovatele nejdříve 3 měsíce od samotné realizace nákupu příslušného majetku specifikovaného na webovém portálu www.invester.cz, tedy v době od 100% naplnění cílové částky podnikatelské příležitosti.

2.6 Uživatel nemá právo na vrácení vložených finančních prostředků v době, kdy se jeho vybraná podnikatelská příležitost ještě nenaplnila ze 100% a nedošlo tedy k jejímu úspěšnému uzavření.

 

  

3. EVIDENCE, ÚSCHOVA A SPRÁVA

3.1. Služby evidence, úschova a správa, provozovatel poskytuje uživatelům, kterým současně poskytuje službu (i) přijímání, předávání a provádění pokynů, nebo službu (ii) obhospodařování majetku. Tyto služby může provozovatel poskytnout i samostatně, aniž by uživateli poskytoval jinou službu.

3.2. Provozovatel dále, i bez instrukce uživatele:

a.) inkasuje veškeré úroky, dividendy nebo jiné příjmy spojené s majetkem a činí další úkony, které jsou zapotřebí ve vztahu k přijímání plateb, příjmů nebo výnosů z majetku a tyto platby přijímá.

b.) vyřizuje a podepisuje prohlášení, potvrzení o vlastnictví majetku. 

c.) činí další kroky, o kterých se oprávněně domnívá, že jsou nezbytné nebo žádoucí ke splnění povinností provozovatele vyplývajících ze smlouvy rámcové uzavřené mezi uživatelem a provozovatelem.

d.) aktualizuje a připisuje získané výnosy do online sekce prostřednictvím uživatelského účtu uživatele na webovém portálu www.invester.cz

  

Výběry a vklady z Evidenčního účtu

3.3. Uživatel je oprávněn na svůj evidenční účet vkládat a z tohoto účtu vybírat peněžní prostředky.

3.4. Vkladem peněžních prostředků na evidenční účet se rozumí bankovní převod peněžních prostředků uživatele na sběrný bankovní účet uvedený na Internetové stránce. Vklad bude zaevidován na evidenčním účtu zpravidla následující obchodní den poté, co tyto peněžní prostředky byly připsány na sběrný bankovní účet.

3.5. Výběrem peněžních prostředků z evidenčního účtu se rozumí převod peněžních prostředků uživatele na bankovní účet uživatele. Uživatel může podat instrukci k výběru peněžních prostředků z evidenčního účtu, pokud tyto prostředky nejsou vázány v souvislosti s podanou instrukcí nebo s povinnostmi uživatele vyplývajícími z instrukce nebo ze smlouvy. Provozovatel učiní veškeré kroky potřebné k tomu, aby tyto prostředky byly odepsány ze sběrného bankovního účtu.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1. Uživatel je povinen informovat provozovatele o jakékoliv změně, která by mohla ovlivnit jeho kategorizaci. Pokud nebude žádná taková informace provozovateli sdělena, má se za to, že uživatel splňuje veškerá předepsaná kritéria pro danou kategorii.

4.2. Pokud uživatel neuhradí své dluhy vůči obchodníkovi, je provozovatel oprávněn uplatnit zadržovací právo k majetku a zadržené Investiční nástroje dle svého výběru prodat a z výnosu z nich uhradit dluhy uživatele vůči sobě. Podle tohoto odstavce je provozovatel oprávněn jednat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro uhrazení dluhů.

4.3. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že při zaškrtnutí kolonky, která je uvedena na internetové platformě www.invester.cz ve znění ,, souhlasím s rámcovou smlouvu v plném rozsahu“  a  ,, souhlasím s obchodními podmínkami a jsem poučen o rizicích investování“, která je vždy uvedena při prvotní registraci uživatele a u každé jednotlivé podnikatelské příležitosti, odsouhlasil v plném rozsahu rámcovou smlouvu a všeobecné obchodní podmínky a to tak, jako by je sám fyzicky stvrdil vlastnoručním podpisem. Smlouva nabývá platnosti dnem výše uvedeného odsouhlasení. Uživatel má právo v případě, že zašle písemný požadavek provozovateli internetové platformy získat rámcovou smlouvu v tištěné podobě opatřené vlastnoručním podpisem jednatelem společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. panem Jakubem Jindrou.

 

Analýzy a informace z trhů

4.3. V případě, že provozovatel poskytuje informace z nabízeného portfolia na webovém portále www.invester.cz, jedná se o pravdivé a dostupné informace získané provozovatelem a jeho obchodními partnery.

4.4. Informace a analýzy, určené pouze pro potřebu uživatelů, tj. takové, které nebudou uveřejněny na webovém portále www.invester.cz, nemůže uživatel bez souhlasu provozovatele dále šířit třetím osobám.

4.5. Informace o vývoji situace u jednotlivých podnikatelských příležitostí v databázi nabízeného portfolia provozovatelem jsou uváděny vždy pravdivě k vzhledem možnosti provozovatele při získávání ekonomických informací.

 

 

5. KOMUNIKACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Uživatel opravňuje provozovatele, aby v případech stanovených právními předpisy poskytl správním orgánům a dalším v právních předpisech oprávněným osobám veškeré informace a dokumenty týkající se uživatele, a to včetně osobních údajů a sdělení identity uživatele.

5.2. Uživatel má právo přístupu k jeho osobním údajům dle § 12 odst. 2 ZOOÚ, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 ZOOÚ.

5.3. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá v českém jazyce.

5.4. Doklady předkládá uživatel v českém jazyce. Po dohodě s provozovatelem mohou být doklady předloženy též v angličtině či jiném jazyce srozumitelném pro provozovatele, případný překlad vyhotoví uživatel na vlastní náklady.

5.5. Za doklad o odeslání doporučeného dopisu se považuje potvrzený podací lístek. V případě, že provozovatel obdrží nečitelné nebo neúplné dokumenty, popřípadě dokumenty, ohledně nichž vznikne pochybnost o jejich pravosti nebo které nebudou podepsány osobami, které jsou k tomu oprávněny, vyrozumí o této skutečnosti uživatele. Do doby obdržení odpovědi, kterou je uživatel povinen neprodleně podat, nebude provozovatel provádět žádné úkony na základě takovýchto dokumentů s tím, že k dokumentům, které nebyly podepsány nebo schváleny k tomu oprávněnými osobami, se do doby doručení odpovědi nepřihlíží a provozovatel neodpovídá za jakoukoli případnou újmu vzniklou v této souvislosti.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že v případě elektronické komunikace prostřednictvím mobilních telefonů nebo elektronické pošty může dojít ke ztrátě, zničení, neúplnému nebo opožděnému doručení, neoprávněnému získání, použití nebo zneužití přenášených dat. Provozovatel a uživatel jsou proto povinni vždy postupovat tak, aby riziko takové ztráty dat bylo pokud možno v co největší míře omezeno.

5.7. Uživatel je povinen neprodleně informovat provozovatele o odcizení, zneužití nebo ztrátě údajů jeho uživatelského profilu, včetně hesla pro komunikaci / autorizačního kódu.

5.8. Doručování písemností a jiné korespondence či jiných zásilek provádí provozovatel buď na adresu, kterou uživatel pro účely doručování uvedl v rámcové smlouvě nebo provozovateli předem písemně sdělil. Zásilky je možné doručovat osobně, poštou, kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem umožňujícím přepravu nebo přenos a prokazatelné doručení zásilek.

5.9. Pokud provozovatel neoznámí uživateli jinou kontaktní adresu nebo ve smlouvě nedohodne se s uživatelem doručování jiným způsobem, musí být zásilky určené provozovateli doručovány do sídla provozovatele.

 

 

6. INFORMACE A RIZIKA OBCHODOVÁNÍ 

Investování do podnikatelských příležitostí může být rizikové. Před investováním důrazně doporučujeme seznámit se s veškerými potencionálními riziky souvisejícími s danou podnikatelskou příležitostí na našem portálu. Pokud máte pochybnosti, konzultujte problematiku investic s profesionálním investičním poradcem. Provozovatel by rád upozornil uživatele na tyto okolnosti:

6.1. Investování do podnikatelských příležitostí je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétní podnikatelské příležitosti, pohybů jejího kurzu, fluktuace měnových kurzů a rovněž z předpisů.

6.2. Uživatel bere na vědomí, že za určitých podmínek nemusí dojít ke splnění slibovaných výnosů. 

6.3. Uživatel je poučen o rizicích spojených s investováním a je uvědomen, že podmínky vracení investované částky z neúspěšné podnikatelské příležitosti se řídí Rizikovostí investice:

a.) Rating: A++ Bez rizika. V případě neúspěchu podnikatelské příležitosti obchodník garantuje vrácení celé investované částky.

b.) Rating: A+ Velmi nízké riziko. V případě neúspěchu podnikatelské příležitosti obchodník garantuje vrácení minimálně 90% investované částky.

c.) Rating: A Nízké riziko. V případě neúspěchu podnikatelské příležitosti obchodník garantuje vrácení minimálně 85% investované částky.

d.) Rating: B Střední riziko. V případě neúspěchu podnikatelské příležitosti obchodník garantuje vrácení minimálně 70% investované částky.

e.) Rating: C Vyšší riziko. V případě neúspěchu podnikatelské příležitosti obchodník negarantuje vrácení investované částky a to zejména při vracení investované částky před ukončením životnosti projektu.

6.4. Provozovatel je povinen vyvinout maximální možnou součinnost k minimalizaci rizik neúspěchu investice a případné finanční ztráty. Provozovatel je povinen vyplatit primárně výnosy ze zisku každé konkrétní podnikatelské příležitosti jednotlivým uživatelům.

6.5. Provozovatel je povinen pojistit svěřený majetek, pokud to povaha daného majetku umožňuje.

6.6. Provozovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí požadované služby částečně nebo v plném rozsahu, pokud hrozí střet zájmu mezi provozovatelem a uživatelem nebo mezi uživateli navzájem.

6.7. V souvislosti s poskytováním služeb může provozovatel přijímat pobídky od třetích stran. Tyto pobídky od třetích stran slouží ke zlepšení kvality služeb nebo z dlouhodobého hlediska zajišťují vyšší kvalitu péče o uživatele a přijímání uvedených pobídek není v rozporu s jeho povinností jednat v nejlepším zájmu uživatele. V případě, že provozovatel využívá k distribuci investičních nástrojů investiční zprostředkovatele nebo vázané zástupce, vyplácí těmto osobám provize. V případě, že provozovatel obdrží konkrétní pobídky od třetích osob v souvislosti s poskytováním investičních služeb, bude o tom uživatele informovat na internetových stránkách. Podrobnější informace provozovatel poskytne též na požádání.

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tyto obchodní podmínky platí do jejich změny. 

7.2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2017

 

login-icon Přihlášení

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se

Registrace nového uživatele
Zapomněl jste heslo?